Så tar du fram näst högsta värdet i Excel

Funktionerna STÖRSTA [LARGE] och MINSTA [SMALL]

Många Excelanvändare är bekanta med funktionerna MIN [MIN] och MAX [MAX] för att ta fram lägsta respektive högsta värdet i en datamängd. Ibland vill man dock visa det n-te lägsta eller högsta värdet ur en population, t.ex. den näst bästa säljaren eller den tredje lägsta temperaturen. Det finns två funktioner i Excel som kan bemästra just detta. Funktionen MINSTA [SMALL] kan visa det n-te lägsta/minsta värdet och STÖRSTA [LARGE] tar fram det n-te högsta/största värdet.

Funktionerna har vardera två funktionsargument:

I exemplet nedan har vi data för temperaturer för ett antal orter. Vi ska ta fram:

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

 • Medeltemperatur
 • Mediantemperatur
 • Högsta temperatur
 • Lägsta temperatur
 • Näst högsta temperatur
 • Näst lägsta temperatur
 • Använda villkorsstyrd formatering för att färga celler utifrån temperauren

Följ med i övningsfilen genom att ladda ner den här.

Medelvärde och medianvärde

Medeltemperaturen tar vi fram genom att använda funktionen MEDEL [AVERAGE] i cell D19. Formeln blir =MEDEL(D3:D13)

Medianvärden används ibland som ett alternativ till medelvärden. Mediantemperaturen i cell D20 får vi genom att använda funktionen MEDIAN [MEDIAN]. Formeln blir =MEDIAN(D3:D13)

Maxvärde och minvärde

Högsta temperaturen i cell D15 räknas ut med funktionen MAX [MAX]. Formeln blir =MAX(D3:D13)

Lägsta temperaturen i cell D16 räknas ut med funktionen MIN [MIN]. Formeln blir =MIN(D3:D13)

Tips: om du behöver använda någon av ovanstående funktioner på flera olika cellområden, går det bra. Säg att du vill visa det högsta värdet i cellområdet A1:B50 och i cellområdet H5:K500. Då lägger du bara till ett extra funktionsargument i MAX-funktionen: =MAX(A1:B50;H5:K500)

N-te högsta och n-te lägsta värdet

I cell D17 vill vi visa den näst högsta uppmätta temperaturen i cellerna D2:D13. Detta kan vi lösa med funktionen STÖRSTA [LARGE]. Formeln blir =STÖRSTA(D3:D13;2)

I det första funktionsargumentet anges cellreferensområdet (precis som för de tidigare funktionerna). I det andra funktionsargumentet skriver man helt enkelt in en ”2:a” om man vill ha det näst största värdet och en ”3:a” om man vill ha det tredje största värdet o s v.

Att fram den nästa lägsta temperaturen blir ju lika enkel. Vi använder funktionen MINSTA [SMALL] som fungerar precis på samma sätt som STÖRSTA, men ger istället det n-te minsta/lägsta värdet. Formeln i cell D18 blir =MINSTA(D3:D13;2).

Färga celler beroende på temperatur med villkorsstyrd formatering

Det finns flera sätta att färga cellerna med villkorsstyrd formatering. I detta tips håller vi oss med enkelhet till en av de redan fördefinierade formateringarna.

 1. Börja med att markera de celler som ska påverkas av den villkorsstyrda formateringen. Cellerna som ska markeras är D3:D13 samt D15:D20.
 2. Under menyfliken Start klickar du på knappen Villkorsstyrd formatering [Conditional Formatting]
 3. Under Färgskalor [Color Scales] väljer vi skalan som indikerar blå färg för låga värden och röd färg för höga värden
 4. Du ser att formateringen direkt biter på de markerade cellerna. Skulle du vilja ändra inställningar för formateringen klickar du igen på Villkorsstyrd formatering [Conditional Formatting] och Hantera regler [Manage Rules]. Dubbelklicka på den befintliga regeln för att ändra iställningar.
 5. Där kan du ändra gränserna för respektive färg och givetvis också ändra vilka färger som ska användas för cellerna. I exemplet ändrar vi endast till en gulaktig färg för mittpunkten.

Resultatet av våra formler och villkorsstyrda formateringar syns nedan:

Ovanstående formler och villkorsstyrd formatering berörs i flera av våra Excelkurser, exempelvis: Excel Grundkurs, Excel för Självlärda och Excel för Ekonomer.

Du gillar kanske också...